077-4020910 / 077-4020911

זכות העובד להודעה מוקדמת ופיצויי פיטורין

בין אם פוטרתם על ידי המעסיק ובין אם הודעתם על התפטרות מעבודה, להלן מספר נקודות שכדאי לשים לב אליהן ואשר יהיה בהן לסייע לכם לבדוק ולפעול למיצוי זכויותיכם.

הודעה מוקדמת

קיבלתם הודעת פיטורים? אתם זכאים לימי הודעה מוקדמת בתשלום בין אם המעסיק מבקש למצות את ימי ההודעה המוקדמת בהמשך עבודה ובין אם הוא מודיע על הפסקת עבודה לאלתר.

חישוב זכאות העובד לתשלום בתקופת ההודעה המוקדמת:

עובד המועסק במשכורת חודשית:

אם הועסקת במשך שישה חודשים כעובד/ת במשכורת חודשית – כל חודש עבודה מזכה אותך ביום אחד של הודעה מוקדמת.

 אם תקופת ההעסקה הייתה מעל שישה חודשים ועד לשנה, את/ה זכאים ליומיים וחצי נוספים בגין כל חודש עבודה.
לאחר שנת העבודה הראשונה אתם זכאים לחודש ימים הודעה מוקדמת.

 עובד המועסק על פי בסיס יומי או שעתי:

עובד/ת עד ותק של שנה, זכאי/ת ליום אחד התראה מוקדמת עבור כל חודש עבודה. עובד/ת במהלך שנת עבודתו/ה השנייה – הזכאות הינה ל-14 ימי הודעה מוקדמת בתוספת יום נוסף עבור כל חודשיים עבודה.

עובד/ת במהלך שנת עבודתו/ה השלישית – הזכאות הינה ל-21 ימי הודעה מוקדמת בתוספת יום נוסף עבור כל חודשיים עבודה.

ותק של 3 שנים ומעלה – הזכאות הינה לחודש ימים הודעה מוקדמת.

  • במקרה בו המעסיק מודיע על הפסקת עבודה לאלתר ולמעשה מודיע על אי רצונו על הגעת העובד/ת לעבודה מזכה את העובד/ת לשכר בעבור הודעה מוקדמת בכפוף לאמור לעיל לרבות לתנאים סוציאליים על אותה התקופה.

פיצויי פיטורים

צבירת ותק של שנה אחת במקום העבודה מזכה בפיצויי פיטורים כדלהלן:    

עובד/ת המועסק/ת במשכורת חודשית: שכר של חודש אחד על כל שנת עבודה.

עובד/ת המועסק/ת על פי בסיס שעתי:

חישוב הפיצויים יעשה לפי שכר היסוד של העובד/ת ובהתאם להיקף המשרה הממוצע במהלך תקופת העסקתו/ה ללא שעות נוספות וללא רכיבי שכר נוספים אשר אינם מהווים חלק משכרו/ה של העובד/ת.

השכר הקובע לפיצויים הינו על פי רוב שכר היסוד (ברוטו) של העובד/ת. תשומת הלב לכך, כי ככל ובמהלך תקופת ההעסקה של העובד/ת, שולם בונוס/פרמיה/עמלה בסכום קבוע, תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהשכר הקובע לפיצויים, כמו גם להפרשה לפנסיה.

חשוב!

כאמור, חוק פיצויי פיטורים קובע כי הזכות לקבל פיצויי פיטורים מותנית בעבודה של שנה אחת לפחות.

ואולם, קיים חריג לכלל זה, בסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים, בו נקבע כי פיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה, יראו אותם- אם לא הוכח היפוכו של דבר, כאילו נעשה מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים, ולפיכך- פיטורים אלה אינם פוגעים בזכותו של העובד לקבל פיצויי פיטורים.

המדובר למעשה בחזקה שנקבעה בחוק, ועל הטוען אחרת, מוטל הנטל לסתור חזקה זו.

הפסיקה קבעה כי פיטורים בתום 11 חודשי עבודה, ייחשבו כפיטורים בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה, באופן העונה להגדרת סעיף 3 לחוק כאמור.

בנוסף נקבע בפסיקה, כי מעביד המעוניין להוכיח את ההיפך, עליו להראות כי מניעיו לפיטורים לא היו רצונו להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.

המסקנה המתבקשת: עובד שפיטרו אותו בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה, כשהמעביד אינו יכול לסתור את החזקה כי פיטר את העובד על מנת להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים, יחוייב בתשלום פיצויי פיטורים לעובד זה.

פדיון ימי חופשה

אם במועד סיום ההעסקה נותרו ימי חופשה שלא נוצלו, אתם זכאים לפדות אותם ולקבל תשלום בעבורם.

תשומת הלב לכך, שנושא העמלות/פרמיות/בונוסים קבועים להם היה זכאי העובד/ת במהלך תקופת עבודתו/ה, רלבנטי גם לגבי חישוב שווי יום חופשה בעת ביצוע הפדיון.

דמי הבראה

עובד/ת שהשלים/ה שנת עבודה – זכאי/ת לקבלת דמי הבראה. הזכאות הינה על בסיס כמות ימים בהתאם לוותק כאשר שווי כל יום הינו קבוע.

במקרה בו עובד/ת שהועסק/ה למעלה משנה ופוטר/ה במהלך שנת העבודה השנייה כך שלמעשה עבד/ה שנה וחלק מהשנה השנייה יזכה בתשלום דמי הבראה בגין השנה הראשונה וחלק יחסי מהשנה השנייה.
 קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות

עם סיום יחסי עובד מעביד ועל מנת לוודא כי כל זכויותיכם שולמו במלואם לרבות ההפרשות לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים ולקרן השתלמות (כמובן כל אחד בהתאם להסכם עבודה ו/או בכפוף לצווי הרחבה/הסכם קיבוצי)חשוב לפנות לקופת הפנסיה ולקופת הקרן ההשתלמות על מנת לקבל פירוט צבירה ביחס לכלל ההפקדות שבוצעו ע”י המעסיק במהלך כל תקופת העסקתכם.

עם סיום העסקתכם, על המעסיק לשלוח מכתב העברת בעלות לקרן שבה מתנהלים כספי הצבירה(מכתב שחרור). במכתב זה הוא מעביר למעשה את הבעלות על הקופה לטובתכם.

שעות נוספות

עבדתם שעות נוספות במהלך תקופת העסקתכם? אתם זכאים לקבלת תגמול בעבור שעות אלה, בשיעור של 25% או 50% (בהתאם לכמות השעות הנוספות שעבדתם).

הזכות לקבלת תגמול זה איננה ניתנת לוויתור ובוודאי שלא ניתן להחתים עובד על הסכמתו לקבלת

שכר הנמוך מזה הקבוע בחוק.
עם סיום העסקתכם, דרשו לקבל מהמעסיק דו”ח שעות, כזה המפרט את כלל שעות העבודה שעבדתם בכל חודש וחודש במהלך תקופת העסקתכם.

כמו כן ועל מנת שתהיה לכם ראייה בגין כל שעות העבודה אותן ביצעתם, חשוב לשמור את דוחות הנוכחות או את רישום השעות וימי העבודה באופן עצמאי בעבור כל תקופת העסקה. 

דמי מחלה

עובד אשר נעדר ממקום עבודתו עקב מחלה למעלה מיום אחד, זכאי לתשלום מהמעסיק עבור ימי מחלתו.

עבור היום השני והשני – זכאות ל-50% משכר העבודה.

עבור היום הרביעי והלאה – זכאות ל-100% משכר העבודה.

יובהר, שככל והעובד מועסק במסגרת חוזה העסקה אישי או שעל המעסיק חל הסכם עבודה קיבוצי, ייתכן שיקבעו תנאים המיטיבים עם העובד מבחינת דמי המחלה (נכון גם לגבי זכויות אחרות).

נותרו לכם ימי מחלה שלא ניצלתם, האפשרות לפדות אותם (בדומה לימי חופשה) איננה קיימת. יחד עם זאת, לעובדי מדינה כן קיימת האפשרות לפדיון ימי מחלה.

דמי חגים

עובד המועסק במשכורת חודשית, זכאי לתשלום בעבור ימי חג בהם נעדר מהעבודה, ככל ואלה לא חלים בשבת או ביום שישי (ככל ובמקום העבודה עובדים 5 ימים בשבוע).

עובד שהועסק במהלך החג זכאי לתגמול בשיעור של 50%. הזכאות הינה כאמור לעובד אשר השלים 3 חודשי העסקה במקום העבודה, אמור היה לעבוד ביום בו חל החג והוא עבד ביום שלפני החג וביום שלאחריו (אלא אם נעדר באישור המעסיק).

פיצוי בשל הפרת חוזה

אם עובד מועסק בחוזה שתוחם את תקופת העסקתו בזמן (מה שנקרא: חוזה לתקופה קצובה) והמעסיק בחר לפטר את העובד לפני תום התקופה הקצובה, העובד זכאי לפיצויים בשל הפרת חוזה. ברוב הפעמים גובה הפיצוי נקבע מראש בחוזה ההעסקה.

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד.

משרד עורכי הדין מסקין את אבן חיים בעלי ניסיון עשיר ורחב היקף בדיני עבודה, זכויות נשים בעבודה, וכן במגוון תחומי המשפט המסחרי והאזרחי, ליטיגציה אזרחית ויישוב סכסוכים. המשרד מעניק שירותים הן בתחום הליטיגציה, והן בתחום הייעוץ המשפטי השוטף. המשרד מייצג טווח רחב של לקוחות מן המגזר העסקי והפרטי.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי ללא צורך בהתחייבות מראש ונשמח לעמוד לשירותכם.

טלפונים: 077-4020911 / 077-4020910
פקס: 077-4020912
דוא”ל: info@melawoffice.co.il

ליצירת קשר